คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เรื่องการลดขั้นตอนระยะเวลาการ
                   ปฏิบัติราชการ
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัด
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองคลัง
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองช่าง
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com