คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
 
   
1. หมู่บ้านละ 2 คน
2. อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านให้มี สมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน
3. อบต. ใดมี 1 หมู่บ้านให้มี สมาชิก 6 คน
(สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้ง)
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
3. เป็นเลขานุการ 1 คน (ไม่ใช่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- ร่างข้อบังคับตำบล
- ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
รายจ่ายเพิ่มเติม
3.ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็น
ไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม 1 และ
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

1. บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ
และแผนพัฒนาตำบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการของ อบต.ต่อสภา อบต.
2. จัดทำแผนพัฒนาตำบล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอให้สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภา อบต.ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามที่ทางราชการมอบหมายCopyright 2009-2010 All rights reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-386810 แฟกซ์ : 035-386810
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com