คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
ระบบการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 6
     
ระบบการควบคุมภายใน (ส่วนงานย่อย)
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 6
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com