คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
     
     
นายเพ็ชรรุ่ง สิงหไพศาล
ประธานสภาฯ
นายอนันต์ เข็มทอง
รองประธานสภาฯ
นายสุภาพ ขันทอง
เลขานุการสภาฯ


นาย
เขตเลือกตั้งที่ 1
บ้านสะตือเอน ต.คลองน้อย
นายบุญรอด หน่อทอง
เขตเลือกตั้งที่ 1
บ้านสะตือเอน ต.คลองน้อย
นายวิทยา ลือสาคร
เขตเลือกตั้งที่ 2
บ้านห้วยชัน ต.คลองน้อย
นางมะลิ อรรถาวีร์
เขตเลือกตั้งที่ 2
บ้านห้วยชัน ต.คลองน้อย
       
นางมลิวัลย์ คล้ายมี
เขตเลือกตั้งที่ 3
บ้านคลองน้อย ต.คลองน้อย
นายทวี ช่อทองหลาง
เขตเลือกตั้งที่ 3
บ้านคลองน้อย ต.คลองน้อย
นายอุดม ห่วงแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 4
บ้านปากสะดาง ต.คลองน้อย
นางสารี่ ยอดริด
เขตเลือกตั้งที่ 4
บ้านปากสะดาง ต.คลองน้อย
       
นายจา สวนแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 5
บ้านท้องลาด ต.คลองน้อย
นางชูศรี ควรหัตถ์
เขตเลือกตั้งที่ 5
บ้านท้องลาด ต.คลองน้อย
นายเพ็ชรรุ่ง สิงหไพศาล
เขตเลือกตั้งที่ 6
บ้านห้วยกระทุ่ม ต.คลองน้อย
นางสุนทร อินทร์ธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 6
บ้านห้วยกระทุ่ม ต.คลองน้อย
       

นายยงยุทธ ลือสาคร
เขตเลือกตั้งที่ 7
บ้านห้วยทราย ต.สองห้อง

นายคมสันต์ สิทธิโชค
เขตเลือกตั้งที่ 7
บ้านห้วยทราย ต.สองห้อง
นายประชา คำนวนฤทธิ์
เขตเลือกตั้งที่ 8
บ้านดอนสะแก ต.สองห้อง
นายอนันต์ เข็มทอง
เขตเลือกตั้งที่ 8
บ้านดอนสะแก ต.สองห้อง
       
นายบุญเลิศ พูลศิริ
เขตเลือกตั้งที่ 9
บ้านคลองวัว ต.สองห้อง
นายมานพ ทรัพย์สวัสดิ์
เขตเลือกตั้งที่ 9
บ้านคลองวัว ต.สองห้อง
นส.เยาวลักษณ์ ปานทอง
เขตเลือกตั้งที่ 10
บ้านหางบางศาลาต.สองห้อง
นายวินัย พุ่มพวง
เขตเลือกตั้งที่ 10
บ้านหางบางศาลาต.สองห้อง
       
 
 
 
นางมาลี สิงห์ทา
เขตเลือกตั้งที่ 11
บ้านสองห้อง ต.สองห้อง
นางสุมาลี บุญอนันต์
เขตเลือกตั้งที่ 11
บ้านสองห้อง ต.สองห้อง
 
       
       องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com