คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
     
     
     
นายสุภาพ ขันทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุภาภรณ์ รสโหมด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอานันท์ ติ๊บนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธยพร งามสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอัจฉรา พูลทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายนราพงษ์ ขาวฉอ้อน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวผุสดี ห้องจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ประเสริฐทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจารุณี    พิมพ์แก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางประภัสสร แก้วสว่าง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางชญาดา    ต้นสิริชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชาตรี แก้วสว่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายณัฐวัฒน์ ตรัยที่พึ่ง
พนักงานขับรถ
นายนิรต ควรหัตถ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวปวีณ์ธิดา อุบลวัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ
นางสาวพิมพกานต์ ทัพจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ
นางสาวรัตติกาล ผลบุตร
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ
นายพรชัย คำนวนฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนัฐวุฒิ ดิษเนตร
นักการภารโรง

นายสุริยา ขำศรีสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com