คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
โครงการ/กิจกรรม
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560   
ส่วนที่ 1 บทนำ แผนพัฒนา 3 ปี
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล
                  คลองน้อย
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
                  (3.1) การประเมินผลการนำแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2556
                          ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
                  (3.2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2556
                          ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
                  - แผนที่ยุทธศาตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ส่วนที่ 5 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
                    - บัญชีโครงการพัฒนา
                    - บัญชีประสานโครงการพัฒนา
                    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559   
ส่วนที่ 1 บทนำ แผนพัฒนา 3 ปี
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ส่วนที่ 3 (3.1) ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 (3.2) การประเมินผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ส่วนที่ 7 การติดตามและการประเมินผลการนำแผน 3 ปีไปปฏิบัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558   
ส่วนที่ 1 บทนำ แผนพัฒนา 3 ปี
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ส่วนที่ 3 (3.1) ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 (3.2) การประเมินผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ส่วนที่ 7 การติดตามและการประเมินผลการนำแผน 3 ปีไปปฏิบัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
      เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
ส่วนที่ 1 บทนำ แผนพัฒนา 3 ปี
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ส่วนที่ 3 (3.1) ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 (3.2) การประเมินผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ส่วนที่ 7 การติดตามและการประเมินผลการนำแผน 3 ปีไปปฏิบัติ
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com