คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
คำนำ
สารบัญ
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
แนวทางการพัฒนา และประกาศคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
รายงานการประชุม
   
   
คำนำ
สารบัญ
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
แนวทางการพัฒนา และประกาศคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
รายงานการประชุม
   

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com