คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
คู่มือ การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แผ่นพับ เรื่อง สิทธิของผู้สูงอายุ
แผ่นพับ เรื่อง สิทธิของคนพิการ
แผ่นพับ เรื่อง โรคเบาหวาน
แผ่นพับ เรื่อง โรคความดันโลหิต
แผ่นพับ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
แผ่นพับ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
แผ่นพับ เรื่อง การคัดแยกขยะ
แผ่นพับ เรื่อง รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
แผ่นพับ เรื่อง อาเซียน
แผ่นพับ เรื่อง การตั้งครรภ์...ในวันและวัยที่ไม่พร้อม
   
   

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com