คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
   
ประกาศ ปีงบประมาณ 2556  
เรื่อง การดำเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เรื่อง การมอบอำนาจ และคำสั่งการมอบอำนาจ ประจำปี 2556
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com