คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
   
 
ประกาศ ปี พ.ศ. 2557
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ครั้งแรก
             วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
   
ประกาศ ปี พ.ศ. 2556
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
             รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1วันที่ 6 สิงหาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
   
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
             สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com