คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
โครงการ/กิจกรรม
   
   
   
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557   วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557   วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557   วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557   วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2556   วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556   วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก (เรียกประชุมสภาใหม่)   วันพุธที่ 37 พฤศจิกายน 2557

 
   
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556   วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556   วันอังคารที่ 6สิงหาคม 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556   วันพุธที่15 พฤษภาคม 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556   วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

   
   
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com