คำขวัญตำบล
หลวงพ่อขาวคู่บ้าน พัดสานลือไกล พลเมืองนั้นไซร์ จิตใจดีงาม
 
 
 

ประวัติความเป็นมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้อย-ตำบลสองห้อง

                              
                               กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้อย-ตำบลสองห้อง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยเป็นการจัดตั้งของประชาชนตำบลคลองน้อยและตำบลสองห้อง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวติ บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในหมู่บ้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย
                              โดยมีนายเพ็ชรุ่ง   สิงหไพศาล เป็นประธานกองทุนฯ  และนายอารักษ์   ลือสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เป็นที่ปรึกษาของกองทุนฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชน
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้อย-ตำบลสองห้อง

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com