ประมวลภาพ โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาวัดนครโปรดสัตว์

   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com