ประมวลภาพ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2555
วันที่ 16 สิงหาคม 2555  ณ วัดนครโปรดสัตว์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com